Hoạt động chuyên môn

ANH LICH CONG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15 (Thực hiện chương trình tuần 15: từ 12/12 đến 18/12)    THỨ  NGÀY  SÁNG  CHIỀU  TRỰC BAN  HAI 12/12 – Chào cờ. – Duyệt  G/A – GV lên lớp buổi 1   GV lên lớp buổi 2   Đ/c Vân Đ/c…
ANH LICH CT THANG

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM LONG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO (Thực hiện…