Lịch Công Tác

ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38                            Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Mai Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 38 : Từ ngày 28/05 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37                            Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Nhạn ( Thực hiện chương trình tuần 37 : Từ ngày 21/05 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Mai Tâm ( Thực hiện chương trình tuần 36 : Từ ngày 14/05 đến…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Vị ( Thực hiện chương trình tuần 35 : Từ ngày 07/05 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 34 : Từ ngày 30/04 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Thủy ( Thực hiện chương trình tuần 33 : Từ ngày 23/04 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32                           Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Trà ( Thực hiện chương trình tuần 32 : Từ ngày 16/04 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31                             Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Thúy ( Thực hiện chương trình tuần 31 : Từ ngày 09/04 đến ngày…
ANH LICH CONG TÁC

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30                             Năm học: 2017 – 2018 Trực tuần: Đ/c Nụ ( Thực hiện chương trình tuần 30 : Từ ngày 02/04 đến ngày…