Lịch công tác tháng

anh lich-cong-tac

Lịch công tác tháng 10

Phòng GD – ĐT Nam Trực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Nam Thanh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…
lich cong ta

Lịch công tác tháng 9

PGD – ĐT Nam Trực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Tiểu học Nam Thanh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Báo cáo số 02/BC-THNT                                           Họp Hội đồng ngày…