Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 1

Phòng GD-ĐT Nam Trực Trường Tiểu học Nam Long                                             THỜI KHOÁ…

Thời khóa biểu lớp 5

  Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực Trường TH Nam Long THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 Thứ Tiết Lớp 5A Lớp 5B

Thời khóa biểu lớp 4

Phòng GD – ĐT huyện Nam Trực Trường TH Nam Long THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 -2018 Thứ Tiết Lớp 4A Lớp 4B

Thời khóa biểu lớp 3

Phòng GD – ĐT huyện Nam Trực Trường TH Nam Long THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2 017 – 2018 Thứ Tiết Lớp 3A Lớp…

Thời khóa biểu lớp 2

Phòng GD – ĐT huyện Nam Trực Trường TH Nam Long THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 Thứ Tiết Lớp 2A Lớp 2B

Thời khóa biểu lớp 1

Phòng GD -ĐT huyện Nam Trực Trường TH Nam Long THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 Thứ Tiết LỚP 1A LỚP 1B