Tổ 1

Các thành viên trong tổ 1

  Tổ 1 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Trần Thị Kiều Hoa GVCN lớp 1B1 – Tổ trưởng tổ 1 2