Tổ 2+3

Các thành viên của tổ 2

Tổ 2 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1  Nguyễn Thị Nụ GVCN lớp 2B1 – Tổ trưởng tổ 2 2  Đoàn Thị Kim…