Tổ 4+5

Các thành viên tổ 4

Tổ 4 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Nguyễn Thị Ngọc Thúy GVCN lớp 4A2 – Tổ trưởng tổ 4 2 Nguyễn Thị Lanh GVCN lớp 4A1 – Tổ phó tổ 4 3