Tổ chức

Các thành viên của tổ 3

Tổ 3 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1  Phan Thị Yến GVCN lớp 3C2 – Tổ trưởng tổ 3 2  Nguyễn  Thị Thúy Trà

Các thành viên tổ 5

Tổ 5 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1  Nguyễn Thị Bích Nhạn GVCN lớp 5B1 – Tổ trưởng tổ 5 2