Tổ 3

Các thành viên của tổ 3

Tổ 3 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1  Phan Thị Yến GVCN lớp 3C2 – Tổ trưởng tổ 3 2  Nguyễn  Thị Thúy Trà