Tổ 5

Các thành viên tổ 5

Tổ 5 STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1  Nguyễn Thị Bích Nhạn GVCN lớp 5B1 – Tổ trưởng tổ 5 2