Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý và giáo viên sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021

Tháng Bảy 20, 2020 11:43 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THANH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH-THNT                                                       Nam Thanh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà

 cho cán bộ quản lý và giáo viên Sách giáo khoa lớp 1

Năm học: 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Nam Trực về việc tập huấn chương trình sách giáo khoa lớp 1 đối với tất cả cán bộ, GV trong nhà trường;

Trường Tiểu học Nam Thanh xây dựng  Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý và giáo viên Sách giáo khoa lớp 1 Năm học: 2020 – 2021

với những nội dung cụ thể sau đây:

I/ MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

  1. Mục tiêu

Bồi dưỡng đại trà cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên trong trường về bộ sách Cánh diều của nhà xuất bản Đại học sư phạm và đại học thành phố Hồ Chí Minh, về cấu trúc, nội dung và sự đổi mới của chương trình.

  1. Yêu cầu

Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng và nắm được cấu trúc, nội dung môn học và những điểm mới so với chương trình 2002.

Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng với tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, tập huấn.

II/ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TẬP HUẤN

  1. Đối tượng tập huấn:

Cán bộ, quản lý và Giáo viên từ khối 2 đến khối 5 và các GV chuyên.

  1. Nội dung tập huấn:

Nội dung: Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa của bộ sách “Cánh diều” đối với các môn: Tiếng việt, Toán, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Thể dục,..

  1. Hình thức bồi dưỡng:

Tập huấn trực tiếp

III/ TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

Thời gian Ngày, giờ Môn GV lên lớp Kĩ thuật máy

    Ngày 21/7/2020

Sáng

 

Từ 7h15 đến 9h30 Toán Hoàng Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Nhung
Từ 9h30 đến 10h30 Đạo đức
Chiều Từ 14h đến 16h30 Tiếng việt Trần Thị Kiều Hoa

Ngày 22/7/2020

Sáng

 

Từ 7h15 đến 9h30 Hoạt động trải nghiệm Đặng Thị Thanh
Từ 9h30 đến 10h30 Tự nhiên xã hội Nguyễn Thị Hoa

Trên đây là kế hoạch và thời gian tập huấn của nhà trường. Đề nghị các đồng chí lên lớp chuẩn bị kĩ nội dung tập huấn và các đồng chí GV tham gia tập huấn đầy đủ, đúng giờ.

Nam Thanh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Phó hiệu trưởng

 

 

                                                                                                  Vũ Thị Mùi